Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, vědecká veřejná instutuce, je jedním z 57 výzkumných ústavů Akademie věd ČR. Zaměstnává okolo 50 výzkumných pracovníků a řadí se tak k ústavům střední velikosti. Svým zaměřením spadá do sekce věd o Zemi. Ústav vznikl jako pracoviště ČSAV r.1953. Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného r. 1920.

 
Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav provozuje řadu observatoří (seismické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické).
 
www.ig.cas.cz