Geologické a geofyzikální databáze

Zodpovědný řešitel: Česká Geologická služba (ČGS)

Geologická a geofyzikální data a přístup k existujícím relevantním informacím jsou zcela zásadní pro vědecký výzkum Země. Důležitý je pro vědecký výzkum zaměřený zejména na predikci a zmírnění rizikových geofaktorů, jako jsou např. svahové nestability, propady terénu, zemětřesení ale také pro sledování a zmírnění záplav a znečištění životního prostředí. Toto je hlavním důvod, proč se v roce 2016 připojila ČGS k projektu CzechGeo/EPOS RI.

Cílem CGS-DRI (datová výzkumná infrastruktura ČGS) je zajistit snadný přístup ke geologickým, geofyzikálním i jiným souvisejícím datům pomocí nejmodernějších technologií. Tyto cenné datové zdroje musí být postupně konsolidovány a harmonizovány podle Evropských i globálních standardů (směrnice INSPIRE, normy ISO, EGDI) a přijaté strategie EPOS. Data budou prezentována prostřednictvím webových služeb a uživatelsky přívětivých webových aplikací. ČGS-DRI pak bude udržitelná a schopná zajistit tematicky relevantní metadata a prohlížecí i stahovací webové služby v souladu s příslušnými mezinárodními standardy a pravidly definovanými EPOS, EGDI a INSPIRE. Pokud je to možné, budou uplatněny zásady volného přístupu k datům (Open data).

Hlavní aktivity zaměřené na rozvoj ČGS-DRI jako součást CzechGeo/EPOS RI v roce 2016 byly následující:

1. Byla provedena inventarizace stávajících geologických, geofyzikálních a dalších relevantních dat spravovaných ČGS. Velké množství již existujících geologických a geofyzikálních dat ČGS, která jsou k dispozici v různé podobě (strukturovaná a nestrukturovaná data, papírové dokumenty a primární dokumentace), byla vyhodnoceno jako významné pro EPOS, EGDI (Evropská geologická datová infrastruktura), INSPIRE (směrnice 2007/2/ES Evropského parlamentu) a pro podporu vědeckého výzkumu v rámci infrastruktury. Byla zpracovávána primární, odvozená i přehledná data. Nejdůležitější datové sady byly upravovány tak, aby byly k dispozici pro následné analyzování, konsolidaci, harmonizaci a začlenění do CGS-DRI, a aby byly bezpečně uložené a přístupné. 

2. Byly nastaveny standardizované postupy pro zajištění efektivního přístupu k již registrovaným datovým zdrojům. CGS-DRI portál poskytuje generelní přístup k rostoucímu množství relevantních informací. Data jsou prezentována prostřednictvím uživatelsky přívětivých webových aplikací a webových služeb používajících aktuální standardy.

3. Metadatový katalog byl upraven a naplněn metadaty tak, aby bylo poskytování úplných informací o stávajících datových zdrojích kompatibilní s příslušnými normami ISO.

4. ČGS se aktivně podílí na implementaci směrnice INSPIRE v ČR a poskytuje mnoho relevantních informací odpovídajících příloze II (Geologie) specifikace INSPIRE - metadata, prohlížecí a stahovací webové služby.

5. Evropská geologická datová infrastruktura (EGDI) si klade za cíl být udržitelnou platformou pro výsledky minulých i budoucích evropských geovědních projektů a poskytovat data a webové služby pro podporu evropského výzkumu a politických rozhodování v problematice zmírňování přírodních rizik, hodnocení surovinových zdrojů atd. Strategií EGDI je vytvářet interoperabilní, harmonizované geovědní informace na základě národních znalostí a databází.  EGDI má ambici se stát centrálním uzlem pan-evropských geologických dat, který bude součástí budoucí Evropské geologické služby. EGDI byl vybudován jako základ pro informační platformu v programu GeoERA (ERA-Net pro aplikované geovědní obory), Tematické centrální služby pro pracovní balíček Geologické informace a modelování v rámci EPOS a dalších datových infrastruktur (EMODnet, Copernicus a GEOSS). EGDI je postaven na evropských a mezinárodních standardech (CGI, OGC) a slouží jako živá ukázka implementace principů INSPIRE.

ČGS je součástí vedoucího týmu, který v roce 2016 vyvíjel funkční prototyp EGDI. ČGS přispívá také k obsahu EGDI. ČGS vyvinula v roce 2016 EGDI metadatový katalog umožňující vyhledávání zmíněných dat. ČGS koordinovala sběr a tvorbu metadat se zřetelem na jejich provázanost s datovými vrstvami a službami na portále. Vybraná národní data byla upravena tak, aby byla kompatibilní s EGDI principy a byla poskytnuta jako harmonizované geologické datové vrstvy pro EGDI portál v této fázi vývoje.

Mapový server České geologické služby